Предимства и недостатъци на дебитните и кредитни карти


Банковите карти навлизат все повече в ежедневието на българина. Те са съвременна форма на парите в днешния динамичен и отворен към технологиите свят и се превръщат в масов и ефективен метод на разплащане...
 

Семестриален казус- сравнителен анализ между две банки


Разгледала съм две български банки ОББ и ЦКБ. Съдържа сравнителен анализ на обхвата и качеството на банковите активи на анализираните банки, на ликвидността, на капитализация, също на доходността и ефективността, изводи, графики и диаграми....
 

Кредитоспособност, Кредитен риск и обезпеченост на потребителските заеми


1. Обща характеристика на кредитоспособността 2. Обща постановка но проблема за кредитния риск 2.1. Управление, контрол и кредитна политика 3. Същност на потребителските кредити 4. Видове и форми на обезпечение II. Анализ на банка IABNK...
 

Банков риск - анализ на търговска банка и видовете рискове


По смисъла на закона за банките, банката е ад, което извършва публично привличане на влогове и има възможност да използва тези привлечени парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск...
 

Краткосрочни и дългосрочни банкови кредити. Кредитна политика на банките


В условията на пазарна икономика основната форма на кредитиране е банковият кредит, т.е. кредитът, който се предоставя от търговските банки на стопанските субекти и домакинствата в разнообразни видове. Субектите в кредитните отношения са фирмите...
 

Предимства и недостатъци на разплащането с дебитни и кредитни карти


Дебитните и кредитните карти предоставят на собствениците си чудесният шанс да разполагат с паричните си средства по всяко време на денонощието и на всяко място в света или както се казва 24 часа в денонощието седем дни в седмицата...
 

Кредитна политика на Райфайзен банк - България в условията на икономическа криза


Развитието на пазарната икономика днес в България е невъзможно без съществуването на банковите институции. Ако в миналото гражданите можеха да си осигурят жилище или да покрият текущи нужди благодарение на спестявания, то днес това е почти невъзможно...
 

Резултати от функционирането на паричния съвет (валутен борд) в България


В последните десетилетия често се наблюдава възраждане на интереса към паричните съвети като средство за финансова стабилизация на икономически системи, при които конвенционалните методи са се оказали неефективни...
 

Банков риск -същност и видове


Степента на риска, възникващ в банковата дейност зависи от много взаимодействащи си фактори, голяма част от които имат външен характер, независим от действията на банката...

Избрани критерии за търсене

Банково дело
Курсови работи
Ограничаване на резултатите